Nowelizacja prawa budowlanego 2021 – wszystko co musisz wiedzieć na ten temat. Jak rozpocząć budowę w 2021 roku? Jakie są potrzebne dokumenty do budowy domu? Dom na zgłoszenie – co jest potrzebne? Cyfryzacja prawa budowlanego – czy będzie szybciej? Co można załatwić on-line przy budowie domu?

Wyjaśniamy krok po kroku, jak znowelizowano prawo budowlane

 

Nowelizacja prawa budowlanego 2020

 

Prawo budowlane z 1994 roku było wielokrotnie nowelizowane, jednak jego najnowsza zmiana miała miejsce w sierpniu 2020 roku, a przepisy dalej powoli wchodzą w życie.

Trzeba również od razu zauważyć, że dynamika życia społecznego i zmian politycznych pozwala przypuszczać, że niebawem dojdzie do kolejnej dużej nowelizacji prawa budowlanego w związku z zapowiedziami budowy domów na zgłoszenie do 70 m2.

 

Projekt budowlany 2021

 

W znowelizowanej ustawie podzielono projekt budowlany na:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.

Podział ma przyspieszyć i ułatwić całą procedurę. W momencie składania wniosku o wydanie decyzji przez organ architektoniczno-budowlany należy złożyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt techniczny należy dołączyć dopiero w momencie starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Do 19 września 2021 roku istnieje jeszcze możliwość, by składać projekt budowlany na zasadach obowiązujących do 19 września 2020 roku.

 

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

 

Poważna zmiana dotyczy kwestii uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, to jest określających warunki, jakie muszą spełniać obiekty budowlane i ich warunki technicznego użytkowania.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może teraz udzielić zgody na odstępstwo jeszcze przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę, a nie tylko przed wydaniem decyzji. Natomiast po nowelizacji obowiązuje zakaz wydania zgody na odstępstwo, jeżeli trwa procedura legalizacyjna samowoli budowlanej.

Aby uzyskać taką zgodę należy posiadać pozytywne opinie:

 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno zdrowotnych,
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • w niektórych sytuacjach również wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

 

Legalizacja samowoli budowlanej

 

Legalizacja samowoli budowlanej będzie teraz dużo prostsza, bowiem wprowadzono postępowanie uproszczone dla samowoli obiektów budowlanych lub części obiektów budowlanych zbudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Nie dotyczy to jednak samowoli, gdzie wydano nakaz rozbiórki.

kredyt hipoteczny

Decyzje już nie na formularzu

 

Bardzo ważna, aczkolwiek o charakterze technicznym nowelizacja dotyczy rezygnacji od
19 września 2020 roku z formularza decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Co można wybudować na zgłoszenie?

 

Znacząco rozrósł się katalog budynków i obiektów budowlanych, które można zbudować bez decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmuje on przede wszystkim:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania (czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetyczne (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV)
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego
  w zgłoszeniu
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m
 • wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 • przydomowe: ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne
  i telekomunikacyjne – z zastrzeżeniem, iż budowa przyłącza telekomunikacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego
 • stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

 

 

Budujemy bez zgłoszenia i bez pozwolenia

 

Nareszcie po nowelizacji wykrystalizował się katalog czynności, jakie można podjąć bez decyzji o pozwoleniu oraz bez zgłoszenia. Są to m.in.:

 • budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej do 35 m2,
 • budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny,
 • wzniesienie altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 • altany działkowe i obiekty gospodarcze na rodzinnych ogrodach działkowych,
 • wiaty przystankowe i peronowe
 • budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2
 • wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych
 • budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • przebudowa i remont urządzeń budowlanych,
 • instalowanie pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW
 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

kredyt hipoteczny

Fotowoltaika 2021

 

Nowelizacja dotknęła także montażu instalacji fotowoltaicznych. Po zmianach, jakie nastąpiły 19 września 2020 roku, montaż każdej instalacji powyżej 6,5 kW musi być uzgodniony
z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz  posiadać zawiadomienie do straży pożarnej.

 

Cyfryzacja prawa budowlanego

 

Od początku 2021 roku następuje progres w cyfryzacji czynności, jakich możemy dokonać
w ramach prawa budowlanego. Od 5 lipca będą dostępne 23 wnioski na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w obszarze czynności, jakich można dokonać on-line. Jednakże w opinii wielu deweloperów, zmiana, jaką jest cyfryzacja będzie następowała powoli. Eksperci zgodnie twierdzą, że problem nie tkwi w formie składania wniosków (na żywo, czy on-line), lecz w ich ilości i stopniu komplikacji.

 

Podsumowując – prawo budowlane zmienia się, widać wyraźną tendencję do liberalizacji wielu przepisów, jednak nowelizacja z 2020 roku nie spowodowała rewolucyjnych zmian, jak chciałby to widzieć ustawodawca. Nowe prawo budowlane byłoby z pewnością najlepszym rozwiązaniem.