Pożyczka pod kontrakt – co to jest?

Kredyt pod kontrakt dla firm to rozwiązanie finansowe, które najlepiej sprawdza się wśród przedsiębiorców, którym udało się wygrać przetarg lub podpisują kontrakt i potrzebują środków na realizację kontraktu bądź przetargu. Kredyt pod kontrakt to sposób na finansowanie bieżących wydatków wynikających z realizacji kontaktu. Kredyty pod kontrakt dają możliwość wykonania dużych przedsięwzięć na które zleceniobiorca nie posiada aż tak dużych zasobów finansowych. Dzięki skorzystaniu z tej formy finansowania zabezpieczona jest terminowa realizacja i wykonawca unika wpadnięcia w zatory finansowe. Spłata kredytu dokonywana jest przez odbiorcę przedmiotu kontraktu z tytułu jego realizacji po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w umowie kontraktu. Oferta kredytu pod kontrakt skierowana jest do firm i przedsiębiorców realizujących projekty o relatywnie wysokim zaangażowaniu w porównaniu z posiadanymi własnymi środkami finansowymi.

Dlaczego warto skorzystać z kredytu pod przetarg?

Sposób finansowania jest idealnym sposobem na sfinansowanie zamówień publicznych. Przyszła wierzytelność jest sposobem zabezpieczenia wypłacalności realizującego przetarg. Pokrycie wydatków związanych z realizacją przetargu uruchamianych jest przeważnie w transzach.

Kto może starać się o kredyt pod kontrakt?

Każdy podmiot który jest stroną kontraktu. Preferowane są kontrakty z jednostkami samorządowymi bądź jednostkami budżetowymi.

Istnieje możliwość sfinansowania kontraktu z spółkami prawa handlowego ale tutaj każdorazowo musi odbyć się weryfikacja.

Zabezpieczenie kredytu pod kontrakt

Co do zasady w większości tego typu finansowania podstawowym zabezpieczeniem jest cesja z kontraktu. Możliwe są także inne firmy zabezpieczenia takie jak hipoteka czy zastaw rejestrowy,

Cesja wierzytelności z kontraktu jako zabezpieczenie 

Cesja wierzytelności z kontraktu jest to przeniesienia praw do wierzytelności z jednej strony (cedenta) na drugą stronę (cesjonariusza). Oznacza to, że cedent przekazuje swoje prawa do otrzymania płatności  z kontraktu na cesjonariusza (instytucje finansująca: bank, pożyczkodawcę). Proces ten może być realizowany na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Ważne aby jednostka budżetował wyraziła zgodę na cesje wierzytelności. Warto jeszcze przed przystąpieniem do przetargu upewnić się czy taka zgoda będzie wyrażona. W przypadku braku takiej zgody cesja z kontraktu nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bądź pożyczki. W taki  przypadku jeśli kwota jest niska a sytuacja finansowa firmy na to pozwala warto skorzystać z kredytu obrotowego bez twardego zabezpieczenia bądź zabezpieczyć spłatę finansowania zastawem, bądź hipoteką.

Jak ustanowić cesje wierzytelności 

Oto ogólne kroki, które należy wykonać w przypadku cesji wierzytelności z kontraktu:

 1. Dokonać weryfikacji czy istnieje możliwość dokonania cesji wierzytelności z kontraktu. Sprawdzić w umowie czy nie ma takiego zapisu albo, czy te kwestie są negocjowane.
 2. W niektórych przypadkach kontrakt może zawierać zapisy dotyczące wymaganej zleceniodawcy na cesję wierzytelności. Jeśli taka zgoda jest wymagana, cesjonariusz musi uzyskać ją od cedenta przed dokonaniem cesji.
 3. Cedent i cesjonariusz zawierają umowę cesji wierzytelności, która określa warunki przeniesienia wierzytelności. Umowa musi jasno określać strony, wierzytelność podlegającą cesji, wartość wierzytelności, warunki płatności i inne istotne warunki.
 4. Cedent powiadamia jednostkę budżetową (gminę, urząd miasta) o przekazaniu wierzytelności na cesjonariusza.
 5. Przekazanie dokumentów: Cedent przekazuje cesjonariuszowi wszelkie dokumenty lub dowody związane z wierzytelnością, które są istotne dla jej egzekucji, takie jak umowy, faktury, dowody odbioru towarów lub usług.
 6. Płatności: Po dokonaniu cesji, wszelkie płatności lub korzyści związane z wierzytelnością są dokonywane na rzecz cesjonariusza, a nie cedenta. Cedent nie ma już prawa do otrzymania tych płatności.

Warto pamiętać, że procedury i wymagania związane z cesją wierzytelności mogą się różnić w zależności od indywidualnych warunków umowy. Dlatego zawsze ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą w dziedzinie prawa handlowego przed przeprowadzeniem cesji wierzytelności w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami i ochrony interesów stron.

Inne formy zabezpieczania finansowania  przeznaczonego na realizację kontraktu

Istnieje wiele różnych form zabezpieczenia kredytu, które mogą być stosowane przez kredytodawców w celu zabezpieczenia swoich interesów. Oto kilka przykładów najpopularniejszych form zabezpieczeń kredytowych:

Zastaw: Kredytodawca może żądać ustanowienia zastawu na określonym majątku klienta jako zabezpieczenia kredytu. Może to obejmować nieruchomości, pojazdy, sprzęt, akcje czy inne wartościowe przedmioty. W przypadku niewywiązania się z umowy kredytowej, kredytodawca ma prawo przejąć zastawiony majątek i sprzedać go w celu spłaty zadłużenia.

Hipoteka: W przypadku kredytów hipotecznych, kredytodawca może żądać ustanowienia hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenia. Hipoteka daje kredytodawcy prawo do przejęcia nieruchomości w przypadku niewywiązania się z umowy kredytowej. Jeżeli dłużnik nie spłaca zobowiązań, kredytodawca może sprzedać nieruchomość i użyć uzyskanych środków na spłatę kredytu.

Poręczenie: W przypadku poręczenia, osoba trzecia (poręczyciel) zobowiązuje się do spłaty kredytu, jeżeli dłużnik nie spełnia swoich zobowiązań. Poręczyciel staje się odpowiedzialny za spłatę kredytu w przypadku niewypłacalności dłużnika. Jest to często stosowane w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw, gdzie wspólnicy bądź udziałowcy poręczają kredyt dla spółki.

Weksel: Kredytodawca może zażądać ustanowienia weksla jako zabezpieczenia kredytu. Weksel to dokument finansowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie dłużnika do zapłaty określonej kwoty w określonym terminie. W przypadku niewywiązania się z umowy kredytowej, kredytodawca może dochodzić swoich praw na podstawie weksla.

Czy podmiot nie posiadający zdolności kredytowej ma szansę na pożyczkę pod kontrakt?

Zdolność kredytowa może być wyliczona na podstawie przyszłej zdolności kredytowej. Czyli ujęte mogą w niej być przyszłe przychody, które zostaną wygenerowane poprzez realizację przetargu jeśli zostanie uprawdopodobnione zakończenie go oraz płatnik jest pewną instytucją.

Wykorzystanie kredytu pod kontrakt następuje w określonych terminach i kwotach

Jeśli proces inwestycyjny rozkłada się w czasie często pożyczka wypłacana jest w transzach. Oznacza to że pożyczkobiorca otrzymuje środki zgodnie z harmonogramem wypłat. Pożyczka uruchamiana jest na poczet wydatków związanych z realizacją kontraktu lub przetargu.  Harmonogram ten uzależniony jest w przypadku od harmonogramu który pokazuje kolejność i kwotę inwestycji.

Także spłata pożyczki może obywać się w dostosowanym do spływających płatności harmonogramie lub też balonowo przy rozliczeniu kontraktu.

Należy pamiętać że taka pożyczka spłacana jest bezpośrednio do instytucji finansującej na podstawie umowy cesji.

Źródło spłaty kredytu na finansowanie przetargów

Źródłem spłaty są wpłaty od zleceniodawcy na kontro firmy pożyczkowej lub banku. Po rozliczeniu odsetek i kosztów zwracane są na konto zleceniobiorcy.

Dokumenty wymagane do finansowania kontraktów

Aby zweryfikować możliwość udzielenia finansowania niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • referencje z wykonanych przetargów, najlepiej na podobne kwoty jak kontrakt który ma być finansowany
 • umowa kontraktu, warunki przetargu
 • wyniki finansowe za pełne dwa ostatnie lata plus aktualny okres
 • niezaleganie ZUS, US

Kredyt pod kontrakt – finansowanie wydatków związanych z realizacją kontraktu

Na co może być przeznaczony kredyt na realizację przetargu?

Przykładowe cele na jakie może być przeznaczone finansowanie:

 • na zakup towarów jeśli celem zlecenia jest dostarczenie towarów
 • zakup materiałów celem realizacji zlecenia
 • zapłata podwykonawcą za wykonane usługi
 • zapłatę wynagrodzeń, zobowiązań publiczno-prawnych w trakcie trwania procesu

Pożyczka czy kredyt?

Co do zasady kredyty mogą udzielać tylko banki. Pożyczki mogą udzielać firmy pożyczkowe, faktorzy i inne podmioty.  Kredyt bankowy jest najtańszym zewnętrznym źródłem finansowania ale nie zawsze firma takie finansowanie pozyska. Banki wymagają dobrej historii kredytowej oraz udowodnienia posiadania zdolności kredytowej. Jeśli chodzi o pożyczki charakteryzują się one wyższym kosztem. Dostępność pożyczek jest jednak większa niż kredytu. W przypadku faktoringu źródłem spłaty są należności i w przypadku pozytywnej weryfikacji kontrahenta firma  możliwość uzyskania finansowania. Cesja należności jest podstawową formą zabezpieczenia w finansowaniach pozabankowych.

Jaka kwota finansowania może zostać mi udzielona?

W zależności od wybranej formy finasowania oraz od wielkości podmiotu i wielkości przetargu kwota finansowania jest mroziwa już od 100 000 zł nawet do kilku milionów złotych, Wyższe kwoty możliwe są w przypadku finansowania typu faktoring w przypadku kontraktów gdzie mamy do czynienia z płatnościami cyklicznymi. A faktury są wystawianie za poszczególne etapy procesu realizacji przetargu np. w kontraktach budowlanych.

Inne formy finansowania realizacji przetargów

Formy finansowania, które zwiększą płynność finansową w okresie realizacji przetargu

W przypadku gdy mamy do czynienia z płatnościami terminowymi to możemy użyć innych alternatywnych form finansowania, które mogą nam pozwolić na realizację kontraktu bez zatorów płatniczych.

Formy finansowania które pomogą zwiększyć płynność finansową podczas procesu realizacji kontraktu.

Kredyt obrotowy niezabezpieczony

Kredyt obrotowy niezabezpieczony to forma kredytu udzielanego przedsiębiorstwom na potrzeby finansowania bieżących operacji i działań związanych z działalnością operacyjną. W odróżnieniu od kredytów zabezpieczonych, kredyt obrotowy niezabezpieczony nie wymaga konkretnych aktywów jako zabezpieczenia, takich jak nieruchomości czy sprzęt.

Kredyt obrotowy niezabezpieczony opiera się przede wszystkim na zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa. Bank lub instytucja kredytująca ocenia zdolność firmy do spłaty kredytu na podstawie różnych czynników, takich jak jej historii kredytowej, wyników finansowych, zdolności generowania dochodów i wskaźników rentowności.

Przedsiębiorstwa mogą używać kredytu obrotowego niezabezpieczonego do finansowania różnych potrzeb, takich jak zakup surowców, płacenie dostawcom, pokrywanie kosztów operacyjnych, obsługa krótkoterminowych zobowiązań finansowych i ogólnie utrzymanie płynności finansowej.

Jednakże, kredyt obrotowy niezabezpieczony zazwyczaj niesie ze sobą wyższe koszty i wyższe oprocentowanie niż kredyt zabezpieczony. Wynika to z większego ryzyka dla kredytującego, ponieważ brak zabezpieczeń oznacza mniejsze możliwości odzyskania środków w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa starające się o kredyt obrotowy niezabezpieczony powinny przygotować się do przedstawienia dokumentacji finansowej i udokumentować swoją zdolność do spłaty kredytu. Istotne jest również dokładne zrozumienie warunków kredytu, takich jak oprocentowanie, okres kredytowania, ewentualne opłaty i warunki spłaty.

Kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką

Kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo otrzymuje kredyt obrotowy, a jako zabezpieczenie dla tego kredytu ustanawia hipotekę na swojej nieruchomości lub innym aktywie o wartości rynkowej.

Hipoteka jest prawnym zabezpieczeniem udzielonego kredytu, które daje wierzycielowi (bankowi lub instytucji kredytowej) prawo do egzekucji zabezpieczenia, czyli sprzedaży aktywu zabezpieczającego w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa. W przypadku kredytu obrotowego zabezpieczonego hipoteką, nieruchomość przedsiębiorstwa jest zastawiana jako zabezpieczenie dla kredytu.

Kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką ma kilka zalet. Po pierwsze, zabezpieczenie hipoteką zwykle zwiększa szanse na uzyskanie kredytu, ponieważ bank lub instytucja kredytowa ma większe bezpieczeństwo w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa. Po drugie, kredyt obrotowy zabezpieczony hipoteką często ma niższe oprocentowanie niż kredyt niezabezpieczony, ponieważ ryzyko dla wierzyciela jest mniejsze.

Jednakże, istnieją również pewne ryzyka i wady związane z kredytem obrotowym zabezpieczonym hipoteką. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić kredytu, może stracić zastawioną nieruchomość lub inne zabezpieczenie. Ponadto, procedura uzyskania kredytu zabezpieczonego hipoteką może być bardziej czasochłonna i wymagać dokładnej oceny wartości aktywu zabezpieczającego przez bank lub instytucję kredytową.

Faktoring odwrotny 

Faktoring odwrotny  znany również jako faktoring z dostawcami, jest specyficzną formą finansowania, w której to nie przedsiębiorstwo, które otrzymuje płatność za swoje wierzytelności, korzysta z faktoringu, lecz dostawca tego przedsiębiorstwa. Faktoring odwrotny ma na celu wsparcie płynności finansowej dostawców poprzez przyspieszenie otrzymywania płatności za dostarczone towary lub usługi.

Oto, jak działa faktoring odwrotny:

Istnieje umowa pomiędzy dostawcą, odbiorcą towarów lub usług (nazywanym także “odbiorcą faktoringowym”) i faktorem (często jest to instytucja finansowa). Umowa określa zasady i warunki realizacji faktoringu odwrotnego.

Dostawa towarów lub usług: Dostawca dostarcza swoje towary lub usługi odbiorcy faktoringowemu, tak jak zwykle.

Faktorowanie: Dostawca wysyła fakturę za swoje towary lub usługi do odbiorcy faktoringowemu. Następnie dostawca zgłasza fakturę do faktora w celu jej finansowania. Faktor ocenia fakturę i udziela dostawcy wcześniejszej płatności (zazwyczaj częściowej) za fakturę.

Płatność od odbiorcy faktoringowego: Kiedy nadejdzie termin płatności, odbiorca faktoringowy reguluje pełną płatność faktury wobec faktora.

Spłata faktora: Odbiorca faktoringowy płaci faktorowi pełną kwotę faktury w ustalonym terminie. Odbiorca faktoringowy może być zobowiązany do dokonania płatności bez względu na to, czy otrzymał już płatność od swojego klienta (czyli od końcowego odbiorcy towarów lub usług).

Faktoring odwrotny przynosi korzyści dostawcom, umożliwiając im szybsze otrzymywanie płatności za swoje faktury, co pomaga w poprawie płynności finansowej. Jednocześnie odbiorcy faktoringowemu daje możliwość przesunięcia terminu płatności do przodu, co może być korzystne dla zarządzania ich kapitałem obrotowym.

Ważne jest, aby wszystkie strony miały jasne zrozumienie warunków umowy faktoringowej odwrotnej i że wszystkie zobowiązania finansowe są odpowiednio uregulowane.

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu to forma faktoringu, w której faktor (instytucja finansowa) przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika (może w nim wystąpić także firma wyspecjalizowana w ubezpieczeniu należności np. KUKE, coface, Atradius), czyli końcowego płatnika faktury. Oznacza to, że w przypadku, gdy dłużnik nie dokonuje płatności za fakturę, faktor nie ma prawa dochodzić zwrotu środków od dostawcy (sprzedawcy).

Oto kilka kluczowych cech faktoringu bez regresu:

Ochrona przed ryzykiem niewypłacalności: Faktor bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Jeśli dłużnik nie spłaci faktury, faktor nie może dochodzić zwrotu środków od dostawcy.

Ocena kredytowa dłużnika: Przed zaakceptowaniem faktoringu bez regresu, faktor przeprowadza analizę kredytową dłużnika. Ocena obejmuje sprawdzenie zdolności dłużnika do zapłaty, stabilności finansowej i innych czynników związanych z ryzykiem niewypłacalności.

Wyższy koszt faktoringu: Ponieważ faktor bierze na siebie większe ryzyko, faktoring bez regresu jest zazwyczaj droższy niż faktoring z regresem. Faktor pobiera wyższe opłaty za świadczenie usług faktoringowych w celu pokrycia ryzyka niewypłacalności.

Środki na finansowanie: Faktor zapewnia dostawcy płatność za fakturę w określonym terminie, zazwyczaj od razu po zakupie faktury. Dostawca otrzymuje natychmiastowe środki, które mogą być wykorzystane do poprawy płynności finansowej i rozwoju działalności.

Faktoring bez regresu jest popularny w przypadku faktoringu eksportowego, gdzie faktor nie ma pełnej kontroli nad dłużnikiem za granicą. Chroni to dostawcę przed ryzykiem związanym z handlem zagranicznym, takim jak różnice w prawie, języku i przepisach.

Warto zauważyć, że faktoring bez regresu nie jest dostępny we wszystkich przypadkach i zawsze wymaga oceny ryzyka przez faktora. Każda umowa faktoringowa powinna jasno określać zasady i warunki, w tym zakres odpowiedzialności faktora i dostawcy w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Faktoring z regresem

Faktoring z regresem  to forma faktoringu, w której faktor (instytucja finansowa) ma prawo do dochodzenia zwrotu środków od dostawcy (sprzedawcy) w przypadku niewypłacalności dłużnika, czyli końcowego płatnika faktury. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie dokonuje płatności za fakturę, faktor ma prawo żądać zwrotu środków od dostawcy.

Oto kilka kluczowych cech faktoringu z regresem:

Ryzyko niewypłacalności: W przypadku niewypłacalności dłużnika, faktor ma prawo żądać zwrotu środków od dostawcy. Dostawca jest odpowiedzialny za zaspokojenie wszelkich niezapłaconych kwot, które dotyczą faktur objętych faktoringiem.

Analiza kredytowa: Przed zaakceptowaniem faktoringu z regresem, faktor przeprowadza analizę kredytową dłużnika i dostawcy. Ocena obejmuje ocenę zdolności płatniczej dłużnika oraz stabilności finansowej dostawcy.

Niższy koszt faktoringu: Faktoring z regresem jest zazwyczaj tańszy w porównaniu do faktoringu bez regresu, ponieważ faktor przenosi niektóre ryzyko niewypłacalności na dostawcę. Dlatego opłaty faktoringowe są zazwyczaj niższe niż w przypadku faktoringu bez regresu.

Wysokość regresu: Umowa faktoringowa określa dokładnie, w jakim zakresie dostawca jest odpowiedzialny za ewentualne regresy. Może to obejmować całą kwotę faktury lub tylko część niezapłaconej kwoty.

Faktoring z regresem jest bardziej powszechny niż faktoring bez regresu, ponieważ faktor zabezpiecza się przed ryzykiem niewypłacalności. Dostawcy korzystają z faktoringu z regresem, aby poprawić płynność finansową poprzez uzyskanie natychmiastowych środków z faktur, jednocześnie przenosząc część ryzyka na faktora.

Przed podjęciem decyzji o faktoringu z regresem, dostawca powinien dokładnie przestudiować i zrozumieć warunki umowy faktoringowej, w tym zakres odpowiedzialności i warunki regresu. Ważne jest również, aby ocenić zdolność finansową dłużnika i ryzyko związane z niewypłacalnością.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny  to transakcja, w której właściciel sprzedaje swoje posiadane aktywa (np. nieruchomości, sprzęt, pojazdy) firmie leasingowej, a następnie wynajmuje je z powrotem od tej firmy na określony okres czasu. Jest to forma finansowania, która pozwala firmie na odblokowanie kapitału związanego z posiadaniem aktywów i jednocześnie umożliwia ich kontynuowane korzystanie.

Oto kilka kluczowych cech leasingu zwrotnego:

Sprzedaż aktywów: Właściciel aktywów (najczęściej nieruchomości, sprzętu lub pojazdów) sprzedaje je firmie leasingowej. Kwota sprzedaży jest ustalana na podstawie wartości rynkowej aktywów.

Wynajem zwrotny: Po sprzedaży aktywów, firma leasingowa staje się właścicielem i wynajmuje je z powrotem do pierwotnego właściciela. Umowa najmu określa okres najmu, wysokość czynszu oraz inne warunki.

Odblokowanie kapitału: Leasing zwrotny umożliwia firmie odblokowanie kapitału, który był związany z posiadaniem aktywów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży aktywów mogą być wykorzystane na inne cele, takie jak inwestycje, spłata długów lub zwiększenie płynności finansowej.

Kontynuacja korzystania: Mimo sprzedaży aktywów, firma nadal może korzystać z tych aktywów poprzez umowę najmu. Dzięki temu nie traci się dostępu do niezbędnych zasobów potrzebnych do prowadzenia działalności.

Koszty i korzyści: Leasing zwrotny ma swoje koszty, takie jak opłaty leasingowe, koszty utrzymania aktywów oraz ewentualne koszty transakcyjne. Jednak może to być korzystne rozwiązanie dla firm, które potrzebują kapitału i chcą nadal korzystać z posiadanych aktywów.

Leasing zwrotny może być szczególnie atrakcyjny dla firm posiadających cenne aktywa, które chcą skoncentrować się na swojej działalności, a jednocześnie uzyskać dodatkowy kapitał. Przed podjęciem decyzji o leasingu zwrotnym, zaleca się dokładne przeanalizowanie warunków umowy, kosztów oraz korzyści wynikających z tej transakcji.

Faktoring cichy

Faktoring cichy, znany również jako faktoring poufny lub faktoring nieujawniony, jest specyficzną formą faktoringu, w której faktorant (czyli przedsiębiorstwo sprzedające wierzytelności) utrzymuje poufność faktoringu przed dłużnikami. W tradycyjnym faktoringu, gdy faktorant sprzedaje swoje wierzytelności faktorowi, dłużnicy są poinformowani o zmianie wierzyciela i zostają poinformowani, aby dokonywać płatności bezpośrednio na rzecz faktora.

W przypadku faktoringu cichego, faktorant i faktor zawierają umowę, która umożliwia faktorowi zakup wierzytelności, ale dłużnicy nie są informowani o tej transakcji. Dłużnicy nadal dokonują płatności na rachunek faktoranta, a faktorant przekazuje te płatności faktorowi.

Głównym powodem stosowania faktoringu cichego jest utrzymanie poufności finansowej faktoranta i utrzymanie stałego związku handlowego z dłużnikami. Dłużnicy nie dowiadują się, że faktorant sprzedał swoje wierzytelności, co może mieć znaczenie dla relacji handlowych i obaw o reputację.

Faktoring cichy może być korzystny dla przedsiębiorstw, które chcą uzyskać płynność finansową, nie zdradzając informacji o swojej sytuacji finansowej lub nie chcą wpływać na swoje relacje handlowe. Jednakże, nie wszystkie faktoringowe firmy oferują faktoring cichy, a wybór tej opcji zależy od indywidualnych umów i preferencji obu stron transakcji.

Podsumowanie – Pożyczka pod kontrakt

Pożyczka pod kontrakt to świetna opcja dla firm, które potrzebują finansowania swoich kontraktów budowlanych, kontraktów na dostawę towarów lub realizację usług.  Szukając optymalnego rozwiązania, warto skorzystać z porad ekspertów finansowych, którzy pomogą w wyborze najlepszej oferty. Jeśli szukasz sposobu na finansowanie swoich kontraktów, to kredyt pod kontrakt jest jednym z rozwiązań, które warto rozważyć. Dzięki temu możesz pozyskać środki na rozpoczęcie lub kontynuację prac budowlanych lub dostaw towarów. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne wymagania, które należy spełnić. W przypadku kredytu pod kontrakt na realizację usługi, banki najczęściej wymagają od przedsiębiorcy posiadania już podpisanej umowy.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytu, jednym z możliwych rozwiązań jest cesja wierzytelności. Oznacza to, że wierzyciel przekazuje swoje wierzytelności z kontraktu na rzecz banku, który staje się właścicielem tych wierzytelności. W ten sposób bank zyskuje pewność, że w razie nieuregulowania zobowiązań przez dłużnika, będzie mógł odzyskać swoje środki z wierzytelności przynajmniej częsiowo.
Trzeba zaznaczyć, że kredyt pod kontrakt może dotyczyć różnych rodzajów umów. Oprócz kontraktu na realizację usługi oraz na dostawę towarów, banki oferują też kredyty na kontrakty budowlane. W przypadku tego rodzaju kredytów wymagania są nieco inne, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę specyfikę branży budowlanej.

Specjalizujmy się w finansowaniu kontraktu i chętnie Ci pomożemy!