Przedsiębiorcy muszą spełnić szereg wymagań, jeśli chcą otrzymać kredyt hipoteczny. Niestety, banki najchętniej udzielają zobowiązań długoterminowych osobom zatrudnionym na umowę o pracę, niezbyt przychylnie spoglądając na przedsiębiorców. Klienci ci muszą przejść przez skomplikowane formalności, a do tego dostarczyć o wiele więcej dokumentów niż pracownicy etatowi. Dlatego do procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny lepiej się dobrze przygotować. Dzięki temu formalności przebiegną szybciej i sprawniej.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą potrzebują środków na rozwój firmy, zakup sprzętów, auta, maszyn, na inwestycje oraz na utrzymanie płynności finansowej. Małe i średnie firmy najczęściej do bieżącej działalności wykorzystują kredyt kupiecki, obrotowy lub inwestycyjny. Gdy natomiast planują zakup działki, budynku lub budowę nieruchomości, wtedy wybierają kredyt hipoteczny. Z takiego zobowiązania mogą także skorzystać, gdy zamierzają przeprowadzić remont i adaptację pomieszczeń nieruchomości lub planują spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup, budowę czy remont nieruchomości. Aby skorzystać z takiego finansowania, przedsiębiorca musi spełnić szereg wymagań i dopełnić wielu formalności.

 

Kredyt hipoteczny przy działalności – zdolność kredytowa

 

Zdolność kredytowa jest wyliczana, aby sprawdzić, czy przedsiębiorca przy uzyskiwanych przychodach będzie w stanie spłacać raty kredytu hipotecznego. Aby ją ocenić, bank, analizuje dochody osób zatrudnionych na umowę o pracę i weryfikuje ich wydatki miesięczne.

 

W przypadku przedsiębiorców wyliczenie zdolności kredytowej jest dużo trudniejsze. W tym celu bank musi  przeprowadzić szczegółową analizę kondycji finansowej firmy. Najczęściej jest to dokonywane na podstawie dokumentów finansowych przedsiębiorstwa. Na ich podstawie eksperci wyliczają średni dochód netto osiągany przez ostatnie 12 miesięcy przez przedsiębiorcę, a następnie wyliczają zdolność kredytową. Szczególną uwagę banki przywiązują do stabilności dochodów firmy.

kredyt hipoteczny

Niezbyt przychylnie przyjmowane są straty wykazywane w prowadzonej działalności gospodarczej w okresie weryfikowanym przez bank. Dodatkowo w czasie analizy sytuacji finansowej firmy sprawdzany jest także rachunek przedsiębiorcy. Ważna jest stabilizacja w osiąganiu przychodów firmy. Najlepiej, aby były one na podobnym poziomie. Zazwyczaj banki przyjmują zasadę, że różnice w poziomie wykazanego dochodu za rok nie powinny być mniejsze niż 30%.

 

Formy działalności gospodarczej akceptowane przez bank

 

Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na różnych zasadach, może to być np. karta podatkowa, książka przychodów i rozchodów lub ryczałt. Ustalenie zdolności kredytowej przy każdej z tych form rozliczenia podatkowego odbywa się na innych zasadach. Najłatwiejszym sposobem określenia, czy przedsiębiorstwo ma odpowiednie przychody, aby spłacić kredyt, jest książka przychodów i rozchodów. Wystarczy, że bank weźmie pod uwagę średnią dochodu netto z ostatnich 12 czy 24 miesięcy.

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu. Tu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności firma odprowadza podatek w wielkości ustalonego procentu od przychodu. Analizując zdolność kredytową ryczałtowców, banki ustalają dochód netto na poziomie 15-40% uzyskiwanych przychodów. W tym przypadku dochód przedsiębiorcy jest zdecydowanie niższy niż ten rzeczywiście osiągany.

 

Jeszcze inaczej wyliczenia wyglądają w przypadku podatnika rozliczającego się w karcie podatkowej. Przedsiębiorcy tacy nie muszą składać deklaracji podatkowej PIT ani ewidencjonować sprzedaży. To oznacza, że nie ma możliwości ustalenia dochodu firmy. Wysokość stawki podatkowej dla przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej ustala Urząd Skarbowy. Aby określić miesięczny dochód takiego podatnika, banki stosują zasadę wielokrotności ustalonej stawki karty podatkowej. Najczęściej jest stosowana 5- lub 8-krotność tej stawki.

 

Kredyt hipoteczny – strata, zawieszenie i okres prowadzenia działalności

 

Analizując sytuację firmy starającej o kredyt hipoteczny, bank zawsze zwraca uwagę na okres prowadzonej działalności. Na ogół dochód musi być uzyskiwany przez minimum 12 miesięcy. Jednak niektóre banki mogą wymagać dłuższego okresu prowadzenia działalności, np. przez 24 miesiące.

 

Bank może odmówić kredytu hipotecznego przedsiębiorcy, który wykazał stratę w swojej działalności. Taka sytuacja sprawia, że firma nie jest wiarygodna dla instytucji finansowej i może ona obawiać się, że w przyszłości przedsiębiorca będzie miał kłopot ze spłaceniem kredytu. Podobnym problemem dla banku będzie zawieszenie działalności – jest ono traktowane jako jej zamknięcie. Po jej odwieszeniu firma musi funkcjonować minimum 12 lub 24 miesiące w zależności od banku, aby móc starać się o kredyt hipoteczny.

 

Zadłużenie wobec ZUS, US i ryzykowne PKD a kredyt hipoteczny

 

Każde zadłużenie przedsiębiorcy, także wobec ZUS czy też US jest traktowane przez bank jako podstawa do odmowy udzielenia kredytu hipotecznego. Większość instytucji finansowych wymaga od firmy dostarczenia zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami lub składkami ZUS.

 

Problem z uzyskaniem finansowania długoterminowego mogą mieć także przedsiębiorcy należący do grupy ryzykownego PKD. To branże, które według statystyk, są notowane jako mogące mieć kłopoty z płynnością finansową. Należą do nich branża transportowa, meblarska, finansowa (udzielająca pożyczek), ubezpieczeniowa, gastronomiczna i motoryzacyjna.

 

Kredyt hipoteczny – wymagane dokumenty

 

Przedsiębiorca decydujący się na kredyt hipoteczny musi przygotować szereg dokumentów. To m.in.:

 

  • dokumenty z CEiDG;
  • KPiR – podsumowanie za rok bieżący i ubiegły oraz szczegółowe za rok bieżący;
  • zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS;
  • rozliczenie PIT za rok ubiegły;
  • wyciągi bankowe z rachunku firmowego;
  • potwierdzenia opłat podatku dochodowego za poprzedni oraz bieżący rok;
  • druki bankowe.

kredyt hipoteczny

Procedura udzielenia kredytu hipotecznego jest dość skomplikowana i wymaga skomplementowania licznych dokumentów. Po ich zebraniu trzeba udać się do banku, gdzie eksperci przeanalizują dostarczone dokumenty i wyliczą zdolność kredytową przedsiębiorcy. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że przy kredycie hipotecznym wymagany jest wkład własny, który zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego nie powinien być niższy niż 20% wysokości kredytu.