Jeżeli korzystałeś z pomocy państwa w czasie kryzysu, to musisz się liczyć z kontrolą Twojego przedsiębiorstwa. Jakie sankcje i kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków, jakie nakłada się na beneficjentów pomocy?

Subwencja od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

rozliczenie subwencji

W czasie kryzysu przedsiębiorcy gremialnie korzystali z pomocy państwa w ramach programu tarczy antykryzysowej. Subwencje dla mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstw zostały uruchomione szybko. Jednakże należy pamiętać, że środki te, mimo że są subwencją muszą być wydatkowane w sposób przemyślany i zgodny z celem, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Jednocześnie umorzenie subwencji nastąpi pod pewnymi warunkami. Swoją drogą jest to ciekawa konstrukcja, bowiem subwencja z zasady nie powinna być zwrotna, ale w obecnych czasach prawo jest tworzone szybko i często w przepisy wkrada się chaos.

Rozliczenie subwencji nastąpi w ciągu dwunastu miesięcy od momentu przyznania jej dla przedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorca, aby mógł wystąpić o subwencję, muszą łącznie wystąpić dwie przesłanki:

 • koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej przez kolejne 12 miesięcy od momentu udzielania subwencji (spełnienie warunku odpowiada za 25% umorzenia wartości subwencji),
 • utrzymanie średniego stanu zatrudnienia w wyżej wymienionym okresie (spełnienie warunku odpowiada za 50 % umorzenia wartości subwencji).

 

Wartość przeciętnego zatrudnienia wyliczamy dla danego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Mali i średni przedsiębiorcy muszą natomiast spełnić aż trzy przesłanki łącznie:

 • kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od chwili przyznania subwencji (25% umorzenia wartości subwencji),
 • utrzymania stanu zatrudnienia (25% umorzenia wartości subwencji),
 • poniesienia straty w sprzedaży (25% umorzenia wartości subwencji).

 

Dla wszystkich rodzajów przedsiębiorców subwencja może być umorzona maksymalnie do wysokości 75%.

Subwencja pod specjalnym nadzorem

 

Z uwagi na dwie okoliczności:

 • podmiot udzielający subwencji

oraz

 • skalę wsparcia dla przedsiębiorców,

środki te będą pod specjalnym nadzorem dwóch instytucji: Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powodem tak zintensyfikowanej kontroli jest fakt, że subwencji udziela spółka akcyjna – Polski Fundusz Rozwoju, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Po wtóre, administracja skarbowa zastrzega sobie kontrolę wszelkich podmiotów korzystających ze środków wsparcia w czasie kryzysu, a które to podmioty już wcześniej były pod obserwacją urzędów skarbowych ze względu na podejrzenia nieścisłości lub wręcz wyłudzeń podatkowych. Z tego to powodu obie te instytucje będą czuwać nad tym, aby subwencje nie stały się przedmiotem przestępstw skarbowych lub innych, jakim jest między innymi oszustwo phisingowe. Ten czyn zabroniony polega na podszywaniu się pod podmiot (organizację, instytucję) za pomocą wykradzionych danych, a może to mieć miejsce, z uwagi na fakt, że wielu przedsiębiorców wnioski o wsparcie wysyła obecnie w formie elektronicznej.

 

Podsumowując, za niedotrzymanie wymienionych przesłanek (łącznie) przedsiębiorca nie zostanie objęty umorzeniem subwencji, co do zasady jest to jedyna sankcja, aczkolwiek bardzo bolesna. Inaczej sprawa wygląda w przypadku składania fałszywych oświadczeń lub przestępstw oszustwa, czy wyłudzenia. Te czyny są już definiowane w kodeksie karnym i podlegają odpowiedzialności.

jak rozliczyć pfr

5000 zł pożyczki – czy mam szansę na jej umorzenie

 

Bardzo popularną wśród przedsiębiorców formą wsparcia stała się pożyczka w kwocie pięciu tysięcy złotych udzielana przez urzędy pracy. Jej celem jest pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności przedsiębiorcy w trudnym okresie kryzysu. Jednakże mimo niewielkiej kwoty stałej – 5 000 zł, pożyczka ta jest obwarowana, a umorzenie jej wcale nie jest takie pewne. Z tego to powodu przedsiębiorcy muszą zachować szczególną ostrożność w tym zakresie. Przede wszystkim pożyczka jest udzielona w sposób celowy, to znaczy, że pieniądze można wydać wyłącznie na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, w tym na opłacenie podatków, czy składek ZUS. Nie zaleca się wydawania jej na przedmioty zbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, typu nowy sprzęt RTV, czy tuning auta. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy oraz umową pożyczki – pożyczkobiorca zobowiązuje się udzielać informacji dotyczącej rzetelnej realizacji umowy. Innymi słowy, należy zbierać wszelkie faktury, paragony i potwierdzenia przelewu (w przypadku podatku lub składek ZUS), aby móc w razie kontroli udokumentować wydane środki.

Udzielający pożyczki będzie mógł nie umorzyć pożyczki, jeżeli nie spełni się trzech przesłanek:

 • działalność gospodarcza zostanie zlikwidowana w przeciągu 3 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki,
 • środki nie zostaną przeznaczone na bieżącą działalność przedsiębiorstwa,
 • nie zostanie dochowany termin złożenia wniosku o umorzenie, to jest 14 dni od momentu upłynięcia 3 miesięcy prowadzania działalności po przyznaniu środków.

Sankcje, podobnie jak w przypadku subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju polegają przede wszystkim na niemożności umorzenia wsparcia, po wtóre w razie popełnienia czynów zabronionych jak oszustwo, czy też składanie zeznań niezgodnych ze stanem faktycznym.

Podsumowując, środki przeznaczone przez państwo na rzecz przedsiębiorców mają konkretny cel, jakim jest wsparcie gospodarki w tym trudnym dla każdego okresie.  W związku z powyższym nie można się dziwić, że Ustawodawca przewidział także szereg działań prewencyjnych i ochronnych wobec osób, które chciałyby nadużyć tej pomocy.

jak rozliczyć pfr

 

Źródła:

 1. Bartosiewicz, Tarcza antykryzysowa. Szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2020.
 2. Uchwała nr 51/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”