Starając się o kredyt hipoteczny musisz zgromadzić niezbędne dokumenty aby złożyć wniosek kredytowe. Przygotowaliśmy zestawienie które może okazać się pomocne przy gromadzeniu dokumentów potrzebnych do kredytu. Oczywiście każdy bank ma inną politykę oraz często wymaga dokumentów na własnych drukach.

Dokumenty możemy podzielić na trzy grupy:

 • niedokumentujące nasza zdolność kredytową czyli dokumentacja niezbędna do określenia dochodu
 • dokumenty dotyczące nieruchomości – niezbędne do oszacowania wartości, ustanowienia zabezpieczeń oraz sprawdzenia staniu prawnego
 • dokumenty określające naszą tożsamość, stan cywilny

Dokumenty składane wraz z wnioskiem kredytowym

 • Dowód tożsamości
 • Drugi dokument ze zdjęciem
 • Dowód tożsamości właścicieli nieruchomości i ich małżonków ( zabezpieczenie na nieruchomości os. trzeciej )
 • Akt ślubu
 • Umowa o rozdzielności majątkowej/wyrok orzekający rozwód, separację/akt zgonu współmałżonka/postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • Prawomocny wyrok sądu o rozwodzie i podziale majątku

 Dokumenty finansowe dotyczące zatrudnienia i dochodów

 1. Dokumenty finansowe.
 • Wyciągi z ROR z ostatnich 3-24 miesięcy zawierające salda na koniec każdego miesiąca
 • Wyciągi z rachunków kart kredytowych z ostatniego miesiąca zawierające salda na koniec każdego miesiąca (konsolidacja)
 • Umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat (refinansowanie, konsolidacja)
 • Opinia bankowa zwierająca: kwotę kredytu, saldo zadłużenia, terminowość spłat oraz nr rachunku do spłaty (refinansowanie , konsolidacja)
 • Faktury, rachunki z ostatnich 6-12 miesięcy (refinansowanie zakupu, remontu)
 1. Umowa o pracę, kontrakty, dywidendy
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów (na druku bankowym)
 • Umowa o pracę, kontrakty z ostatnich 6-24 miesięcy (jeżeli musimy pokazać ciągłość zatrudnienia)
 • Podstawa wymiaru składki w ZUS z ostatnich 3-12 miesięcy (jeżeli wynagrodzenie nie wpływa na koto banki często ją wymagają)
 • Świadectwo pracy (jeżeli musimy pokazać ciągłość zatrudnienia)
 • Książeczka żeglarska, kontrakty za ostatnie 12 miesięcy, zaświadczenie z agencji morskiej o okresach zamustrowań za i uzyskanych dochodach za ostatnie 12 miesięcy (marynarze)
 • Uchwała zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w sprawie podziałów i wypłat zysków oraz zaświadczenie potwierdzające wysokość wypłaconej dywidendy
 • PIT 11 lub PIT 37 potwierdzony przez Urząd Skarbowy
 • Zezwolenie na pracę (zatrudniony na podstawie zagranicznych umów o pracę)
 • Raport konsumencki z zagranicznego biura informacji kredytowej np. expirian (zatrudniony na podstawie zagranicznych umów o pracę)
 • Zezwolenie na pobyt za granicą – dotyczy to wszystkich krajów nie należących do UE i tych z UE, które wprowadziły okres przejściowy na zatrudnienie Polaków, nie dotyczy Polaków delegowanych do pracy przez pracodawcę polskiego.
 1. Umowy o dzieło, umowy zlecenia
 • Umowy zlecenie/o dzieło z ostatnich 6-24 miesięcy
 • PIT 11/8B lub PIT 37 potwierdzony przez Urząd Skarbowy
 1. Renta, emerytura
 • Renta – decyzja o przyznaniu renty na stałe oraz ostania decyzja o waloryzacji renty
 • Emerytura – ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
 • Ostatni odcinek renty/emerytury
 1. Dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych przychodach z gospodarstwa rolnego
 • Nakaz płatniczy podatku rolnego
 • Oświadczenie o korzystaniu bądź nie korzystaniu z dopłat
 • Zaświadczenie o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne
 • Działy specjalne produkcji rolnej – zaświadczenie o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych
 • Dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS oraz dowody wpłat podatku rolnego za okres ostatniego kwartału
 1. Dochody z najmu
 • Umowy najmu wraz z aneksami z ostatnich 6-24 miesięcy/oświadczenie klienta o przyszłych dochodach z najmu (druk banku)
 • Akt własności wynajmowanego lokalu
 • PIT 37 / PIT 36 potwierdzony przez US
 1. Działalność gospodarcza
 • Dokumenty rejestracyjne firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, REGON, NIP
 • Umowa spółki ( jeżeli dotyczy )
 • Licencja potwierdzająca prawo do wykonywania zawodu , koncesja (jeżeli są wymagane)
 • PIT 36 / PIT 28 / CIT za 1-2 lata potwierdzony przez US
 • Kopia książki przychodów i rozchodów za bieżący miesiąc oraz zestawienie przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku
 • Bilanse i rachunek wyników za 1-2 lata , F01 za ostatni kwartał br. (pełna księgowość)
 • Zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych
 • Wyciągi z rachunku bieżącego firmy z ostatnich 3-12 miesięcy
 • Decyzja Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość miesięcznej stawki podatku na dany rok (karat podatkowa)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za ostatnie 2 lata (ryczałt karta podatkowa – ważne 30 dni od daty wystawienia )
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy za rozliczone miesiące roku bieżącego (ważne 30 dni od daty wystawienia)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 30 dni od daty wystawienia)
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (ważne 30 dni od daty wystawienia)

Dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia

 • Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży/umowa rezerwacyjna/oświadczenie zbywcy (druk banku)/tytuł wieczystego użytkowania / zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu/zaświadczenie o warunkach wykupu, protokół uzgodnień (wykup/przekształcenie lokalu)
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub gruntu – ważny 30 dni od daty wystawienia
 • Tytuł prawny nabycia nieruchomości obecnego właściciela: akt notarialny/prawomocne orzeczenie sądu/przydział lokalu/umowa nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje prawo do lokalu, opis lokalu oraz informacja że nie istnieją przeszkody do wyodrębnienia KW dla lokalu
 • Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową lokalu decyzja o wysokości podatku, pozwolenie na użytkowanie
 • Odpis z KRS Spółdzielni/Dewelopera
 • Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę (jeżeli nie jest wymieniona w KRS)
 • Promesa o bez obciążeniowym zwolnieniu hipoteki w przypadku obciążenia nieruchomości kredytem Dewelopera/Spółdzielni
 • Oświadczenie inwestora zastępczego (druk banku)
 • Zatwierdzony projekt techniczny (opis techniczny, rzuty pionowe, poziome oraz elewacje)
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli nie jest załączona w projekcie techniczny)
 • Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (jeżeli nie jest załączony w projekcie technicznym)
 • Wpis z planu zagospodarowania przestrzennego wraz z mapą stanowiącą załącznik dla finansowanej działki potwierdzający przeznaczenie gruntu
 • Prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie budolane
 • Przyłącza
 • Dziennik budowy
 • Harmonogram budowy oraz zestawienie kosztów (druk banku)
 • Operat szacunkowy z dokumentacją fotograficzną