29 kwietnia 2021 r. zaczynają się rozliczenia tarczy 1.0 z PFR. Jak prawidłowo uzupełnić dokumenty? Co należy zrobić? O czym trzeba pamiętać? Ile pomocy z PFR ulegnie umorzeniu? Działalności z jakimi kodami mogą liczyć na umorzenie 100% subwencji? Czy będzie można się odwołać od decyzji o nakazie zwrotu subwencji z Tarczy 1.0?

Odpowiadamy i wyjaśniamy Wam krok po kroku.

29 kwietnia ruszają rozliczenia z tarczy 1.0 – gotowi do biegu? Start!

Przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy państwa, a dokładnie z subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju pt. Tarcza 1.0 czeka teraz kilka gorących dni. Pomoc, jaką państwo zaoferowało przeszło rok temu, teraz będzie trzeba rozliczyć i to bardzo skrupulatnie, bo walka jest o pełną pulę.
Już 13 kwietnia PFR zaktualizował regulamin dotyczący programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm dodając do niego § 51 oraz § 52 odnoszące się do kwestii rozliczenia subwencji, zwrotu i rozbicia ratalnego spłat. Zmiany wejdą w życie 28 kwietnia 2021 roku.

Warunki umorzenia subwencji z Tarczy 1.0.

Warunki umorzenia przedstawiają się następująco:
1. Aby uzyskać umorzenie w wysokości 25 % subwencji należy prowadzić działalność gospodarczą przez okres dwunastu miesięcy od momentu przyznania wsparcia.
2. Należy utrzymać średnioroczny poziom zatrudnienia – 50 proc. subwencji zakwalifikowanych jest do umorzenia.
Ponadto średnie i małe przedsiębiorstwa muszą odnotować spadek sprzedaży, aby uzyskać umorzenie w wysokości 50 %.
W przypadku mikroprzedsiębiorców warunki nie muszą być spełniane łącznie, natomiast mali i średni przedsiębiorcy, aby uzyskać umorzenie na poziomie 50 % muszą spełnić warunek
nr 2 i 3 łącznie.
Co do zasady pozostałe 25% subwencji będzie należało zwrócić niezależnie od rozliczenia. Jednakże jest wyjątek dla pewnej grupy przedsiębiorców, bowiem niektórzy mogą liczyć na umorzenie 100% subwencji pod warunkiem, że spełnią wymogi postawione powyżej i mają wpisany odpowiedni kod PKD. Ważne! Kod z listy 54 kodów PKD nie musi być wiodący.

Lista kodów PKD – 100% umorzenia dla subwencji PFR

• 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
• 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
• 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
• 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
• 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
• 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
• 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
• 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
• 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
• 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach;
• 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
• 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
• 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
• 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
• 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
• 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
• 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
• 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
• 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi;
• 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
• 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
• 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
• 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
• 74.20.Z Działalność fotograficzna;
• 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
• 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
• 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
• 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
• 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
• 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
• 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
• 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
• 85.59.A Nauka języków obcych;
• 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
• 86.90.D Działalność paramedyczna;
• 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
• 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
• 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
• 91.02.Z Działalność muzeów;
• 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
• 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
• 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
• 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
• 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
• 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
• 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jak rozliczyć Tarczę 1.0. krok po kroku

 

Rozliczenie Tarczy krok po kroku.
Przede wszystkim musicie wiedzieć, że należy mieć dostęp do platformy elektronicznej banku, który pośredniczył w procesie przyznawania subwencji. Jest to bardzo ważne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rozliczenia. Drugi ważny element, to terminy, jakie będą obowiązywały, należy je znać i pilnować. Rozliczyć subwencję może albo przedsiębiorca, czyli beneficjent, albo jego pełnomocnik (dokument pełnomocnictwa musi być okazany w razie kontroli).
I. Oświadczenie o wykorzystaniu subwencji należy złożyć najwcześniej pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia subwencji. Beneficjent ma na to 10 dni roboczych. Musicie pamiętać i sprawdzać skrzynkę odbiorcą na platformie bankowości elektronicznej, bowiem bank za jej pośrednictwem przedstawi Wam wstępną propozycję PFR. Będzie ona zawierała wstępne rozliczenie opracowane
w oparciu o dane m.in. z ZUS, MF, czy KAS. Jednak Beneficjent będzie musiał jednak uzupełnić propozycję oraz usunąć rozbieżności. Uwaga! Do czasu ich weryfikacji nie można wysyłać oświadczenia.

II. Bank przeprowadzi wstępną weryfikację oświadczenia. Jeżeli wykaże błędy lub niezgodności już na tym etapie, będzie należało je uzupełnić lub skorygować. Bez tego przesłanie oświadczenia do PFR będzie niemożliwe.

III. Po weryfikacji i ewentualnej korekcie na platformie banku zostanie wygenerowany projekt oświadczenia.

IV. Następnie przy pomocy systemu autoryzacji stosowanym w Twoim banku należy podpisać oświadczenie, które bank odeśle do PFR.

V. PFR dokona weryfikacji oświadczenia z danymi takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa, czy Ministerstwo Finansów.
Decyzję wydaną przez PFR po zweryfikowaniu oświadczenia lub po upływie terminu jego złożenia podpisze bank, jako pełnomocnik PFR w terminie 15 dni roboczych od ostatniego dnia, w którym Beneficjent był zobligowany do jego złożenia. Decyzja będzie zawierała dyspozycję o wysokości spłaty subwencji lub, w niektórych przypadkach o jej pełnym umorzeniu.

Jak spłacić subwencję PFR?

Większość przedsiębiorców, nawet tych, którzy poprawnie złożą oświadczenie będzie musiała spłacić część subwencji. Wyjaśniamy, jak to będzie wyglądało.

• Subwencję będzie się spłacać w 24 ratach. Z zastrzeżeniem, że 23 raty będą równej wysokości, natomiast ostania będzie miała charakter wyrównawczy. Dniem wymagalności każdej raty będzie 25 dzień każdego miesiąca.
• Spłacanie rozpocznie się wraz z upływem 13 miesiąca od dnia pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym wypłacono subwencję. To znaczy, że jeżeli wypłata nastąpiła 2 maja 2020, to spłata nastąpi 1 lipca 2021.
• Harmonogram spłat otrzymacie za pomocą platformy bankowości elektronicznej.
• Uwaga! Bez złożenia deklaracji o nadpłacie lub całkowitej spłacie subwencji nie można zrobić tego samodzielnie, a środki nie zostaną przekazane na poczet spłat subwencji. Deklarację nadpłaty należy złożyć do banku z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Decyzja informująca o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi

Jeżeli PFR stwierdzi, że są okoliczności, które nie pozwalają na ustalenie wysokości zwrotu subwencji, wówczas przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które może trwać do
6 miesięcy.

Odmowa umorzenia subwencji

Przedsiębiorcy, którzy niewłaściwie wydali pieniądze z subwencji, to znaczy złamali regulamin Tarczy, będą musieli w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zwrócić całą kwotę udzielonej rok temu subwencji.

Pamiętajcie na koniec, że wszystkie wiadomości w sprawie subwencji, cała korespondencja będzie odbywać się za pomocą platformy bankowości elektronicznej.

Zapisz się na szkolenie z rozliczania subwencji PFR prowadzone przez doradcę podatkowego Michała Cielibałę https://edumeo.pl/szkoleniepfr/