Ile wynosi opłata u notariusza? Czy da się zaoszczędzić na taksie notarialnej? Czy wybierając notariusza warto kierować się jedynie ceną?

 

 

Kim jest notariusz i dlaczego jest potrzebny przy zakupie mieszkania?

 

Z uwagi na doniosłość umowy zakupu nieruchomości dla obrotu gospodarczego, ustawodawca w Kodeksie Cywilnym zawarł dyspozycję, aby taka umowa była zawierana w formie aktu notarialnego. W literaturze można spotkać stare określenie „kwalifikowana forma pisemna”. Akt notarialny może sporządzić notariusz, czyli prawnik, który ukończył aplikację notarialną i zdał egzamin państwowy oraz uzyskał zgodę na otwarcie notariatu. Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Wykonuje on swoje obowiązki zgodnie z ustawą i etyką zawodową. Pomoc notariusza jest niezbędna przy dokonywaniu wielu czynności prawnych, nie tylko tych, których przedmiotem jest nieruchomość, ale także przy sporządzeniu testamentu, stwierdzeniu nabycia spadku, depozycie, czy umowie darowizny. Rolą notariusza jest przede wszystkim zadbanie i poświadczenie, że umowa, która zostaje zawarta przed nim między stronami jest zgodna z prawem i stanem faktycznym. Notariusz ponosi bardzo dużą odpowiedzialność.

kredyt hipoteczny

Ile wynosi opłata za notariusza?

 

Notariusz za dokonane przez siebie czynności pobiera wynagrodzenie, tak zwaną taksę notarialną. Wysokość tego wynagrodzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28czerwca 2004 roku  w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Co ciekawe, rozporządzenie to reguluje jedynie górną granicę należnego notariuszowi wynagrodzenia.

 

W myśl §3 Rozporządzenia wysokość taksy w zależności od wartości przedmiotu wynosi:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

 

W przypadku niektórych umów taksa notarialna wynosi jedną drugą wartości, wg. §6 są to:

1) umowa zobowiązująca, zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

2) umowa przenosząca własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowa sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

6) umowa zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowa zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465),

8) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

9) umowa przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

10) umowa przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,

12) przebieg licytacji lub przetargu,

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14) umowa zawierana na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568),

15) umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

15a) umowa deweloperska,

16) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

17) umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),

18) umowa przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

19) umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Uwaga!

 

¼ standardowej maksymalnej taksy notarialnej jest pobierana z uwagi na ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą.

 

Taksa notarialna 2021

 

Za niektóre czynności taksa notarialna jest ustalona kwotowo, na przykład za:

 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 • umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 • testament – 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 • odwołanie testamentu – 30 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
 • za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 • za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, gdzie za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

 

 

Notariusz ma prawo wykonywać swoje obowiązki poza kancelarią, ale wówczas należy mu się dodatkowe wynagrodzenie (§17) – 50 zł za pracę w porze dziennej i 100 zł za pracę w porze nocnej i dni wolne od pracy.

 

Jak wybrać notariusza?

 

Szukając notariusza od razu zapytajcie ile zapłacicie za usługę. I tutaj bardzo ważna sprawa – zawsze pytajcie, czy jest to opłata z podatkiem czy też sama taksa. Notariusz jest płatnikiem, to znaczy oblicza i pobiera podatek, który następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Wasze pytanie jest zasadne, ponieważ osoby niezorientowane będą miały problem z porównaniem dwóch różnych stawek.