Co to jest – Fundusz Wsparcia Kredytowego?

Kto może skorzystać z pomocy i na jakich warunkach? Czy każdy kredytobiorca może liczyć na wsparcie? Kiedy powołano Fundusz Wsparcia Kredytowego?

 

Kryzys, inflacja i bezrobocie

 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie spowodował, że w bardzo szybkim tempie zaczęła wzrastać inflacja i obecnie jest na poziomie 13,6%. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej od ponad pół roku sukcesywnie podnosi poziom stóp procentowych, w wyniku czego raty kredytów, zwłaszcza kredytów hipotecznych gwałtownie zaczęły wzrastać.

Sytuację wielu kredytobiorców pogarsza ogólna zła sytuacja gospodarcza, tj. rosnące ceny produktów, jak również stałych kosztów utrzymania, energii i właśnie rosnące raty kredytów. Coraz częściej kredytobiorcy szukają różnego rodzaju pomocy. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytowego.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego pomaga kredytobiorcom

 

Już w 2016 roku powołano Fundusz Wsparcia Kredytowego. Jego celem jest udzielenie pomocy osobom, które, nie ze swojej winy znalazły się w naprawdę trudnej sytuacji finansowej. Ta pomoc jest przeznaczona wyłącznie dla osób prywatnych – konsumentów w spłacie zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu mieszkaniowego. Fundusz Wsparcia Kredytowego został powołany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Przepisy szczegółowe znajdują się w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Działa on w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Aby móc wnioskować o wsparcie z Funduszu musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków:

  • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,
  • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

 

Na czym polega pomoc udzielana przez Fundusz Wsparcia Kredytowego?

 

Pomoc jest udzielana w sposób następujący: do 72 000 zł Fundusz przekazuje kwotę bezpośrednio na rachunek banku kredytobiorcy. Jest to nieoprocentowana pożyczka celowa. Po 2 miesiącach od zapłacenia ostatniej raty kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki rozłożonej na 144 raty. Fundusz może umorzyć ostanie 44 raty, czyli niemal 30% pomocy.

Od 2016 roku Fundusz udzielił pomocy ponad dwóm tysiącom kredytobiorców w kwocie 90 mln zł. Obecnie, to jest w 2022 roku wpłynęło już niemal tysiąc wniosków. Powodem takiego zainteresowania jest coraz gorsza ogólna sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie teraz to już problemy rzeszy kredytobiorców. Niestety do tej pory o możliwości skorzystania z pomocy wiedziało niewiele osób, albowiem brakowało dużej akcji edukacyjnej.

Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców może realnie poprawić sytuację najbardziej potrzebujących osób, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny.