Zmiana w systemie aktualizacji w raportach Biura Informacji Kredytowej

Znowelizowane Prawno Bankowe wymogły na bankach oraz BIK nowe obowiązki w zakresie aktualizacji danych w bazach bankowych. Zmiany obowiązują nie tyko w System BIK Klient Indywidualny ale także w Systemie BIK Przedsiębiorca. Zmiany weszły w życie 12 września 2016.

Wprowadzenie powyższych zmian ustawowych ma celu zwiększenie dostępności i wiarygodności danych dla podmiotów rynku finansowego. Zmiany te mających głównie na celu zwiększenie poziomu ochrony interesów konsumentów. Banki także na tym skorzystają. Najistotniejszą korzyścią dla banków będzie posiadanie dostępu do bardziej aktualnej informacją o zobowiązaniach kredytowych klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Pozwoli to bankom m.in. podejmować decyzje kredytowe na bazie bardziej aktualnej informacji i lepiej monitorować istniejących klientów.

bik

Główna zmianą która została wprowadzona to aktualizacja danych kredytowych w ciągu 7 dni w bazach typu BIK. Uległ zmianie art. 105 ust. 4, ustawy – Prawo bankowe mówiący: „Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania”.

Dla klienta bardziej aktualne dane to często wygoda. Wyobraźmy sobie sytuację, że klient zamyka kredyt i chce zaciągnąć nowe zobowiązanie. Często klient musiał czekać 30 dni na aktualizację danych w BIK aby potwierdzić, że nie posiada on zobowiązania przez co mógł mieć problem gdy jego zdolność była niewystarczająca do zaciągnięcia nowego kredytu. Często musiał posiadać z wcześniejszego banku zaświadczenie, że zamknął zobowiązanie aby udowodnić to bankowi w którym wnioskuje o kredyt. Teraz dane zostaną szybko zaktualizowane – maksymalnie w ciągu 7 dni od spłaty i kolejny bank który będzie to weryfikował będzie wiedział, ze klient już spłacił kredyt i nie będzie wymagał przedstawienia dodatkowych zaświadczeń.

Z drugiej strony klient chce nabyć mieszkanie baz wkładu własnego. Rekomendacje KNF wymagają od niego wkładu własnego. Klientowi będzie teraz trudniej uzyskać kredyt gotówkowy na wkład własny jeżeli przy wyliczaniu zdolności kredytowej przy kredycie hipotecznym miał ją na styk.

bii raportUstawa która obliguje banki oraz BIK aby rejestr był aktualny w ciągu 7 dni od daty dokonania zmiany w praktyce oznacza, że banki będą musiały aktualizować dane dwa razy w tygodniu ponieważ bank musi przetworzyć informacje w taki sposób aby w ciągu 7 dni dane były już aktualne. W praktyce oznacza to, że częsta aktualizacja danych do spowoduje, że nasze zobowiązanie może być już widoczne w BIK po 2-3 dniach od czasu jego zaciągnięcia.

Tak jak dotychczas, komunikaty o zapytaniach instytucji finansowych do BIK, w celu weryfikacji historii kredytowej klienta, będą zapisywane i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Jeśli nie wnioskujemy o kredyt, to takie informacje mogą być sygnałem, że ktoś chce dokonać wyłudzenia posługując się naszymi danymi.